1. Home
  2. /
  3. Amdanom Ni

ADEILADU GWELL
CYMUNEDAU

Croeso i Griffiths. Contractwr peirianneg sifil cynaliadwy ydym ni ac rydym yn helpu i gysylltu cymunedau drwy ffyrdd, rheilffyrdd, dŵr a chyfleustodau. Rydym yn ymfalchïo mewn cyflawni prosiectau o’r ansawdd uchaf mewn modd iach, diogel a chynaliadwy er mwyn gwella bywydau pob dydd pobl.

1
Swyddfa Ranbarthol
0%
o’n fflyd o geir nawr yn Hybrid neu Drydan
1+
o Weithwyr Cyflogedig
1+
o Beiriannau ar waith

GYDA’N GILYDD RYDYM YN GRYF

Fel cwmni rhanbarthol, mae lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yr ardaloedd ble rydym yn byw ac yn gweithio yn reddfol i ni. Rydym yn buddsoddi yn y cymunedau lleol hyn drwy bob prosiect y byddwn yn ei gyflawni.

Mae ein gweithlu a gyflogir yn uniongyrchol yn cynnwys dros 1,000 o weithwyr hynod alluog ac ymroddedig sydd wedi’u hyfforddi’n dda. Mae ein sylfaen gref o gwsmeriaid yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Network Rail, National Highways, Trafnidiaeth Cymru, awdurdodau lleol, Cwmnïau Cyfleustodau a detholiad o sefydliadau sector preifat.

EIN GWERTHOEDD

PENDERFYNOL

Rydym yn benderfynol o ddarparu’r gwerth gorau i’n Cwsmeriaid, ein Rhanddeiliaid a’r Cymunedau ble rydym yn gweithio.

PARCHUS

Rydym yn creu ac yn cynnal amgylchedd ble mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn rhan o un tîm.

BALCH

Rydym yn falch o’n busnes a’n cydweithwyr, ac yn creu diwylliant sy’n dathlu ein llwyddiant.

CYDWEITHREDOL

Rydym yn cofleidio’r cyfle i gydweithio ac yn deall y cyfle a ddaw yn sgil hynny i arloesi.

EIN HANES

Image show Griffiths employee

ADEILADU GWADDOL

Gyda hanes sy’n ymestyn yn ôl dros 50 mlynedd, mae Griffiths yn un o’r contractwyr peirianneg sifil a rheilffordd blaenaf sy’n gweithio ledled Cymru a Chanolbarth a De-Orllewin Lloegr.

Yn 2018, daeth Griffiths yn rhan o Tarmac, busnes deunyddiau adeiladu cynaliadwy blaenaf y Deyrnas Unedig sy’n is-gwmni dan berchnogaeth lwyr CRH. CRH yw un o gwmnïau deunyddiau adeiladu blaenaf y byd. Mae ein safle o fewn y grŵp hwn yn rhoi mynediad i ni at gyfoeth o arbenigedd cenedlaethol a rhyngwladol a’r cyfle i rannu arloeseddau.

1968

SEFYDLU’R BUSNES GAN ALUN GRIFFITHS YN Y FENNI, DE CYMRU

2012

CYFLWYNO TELEMATEG AR BEIRIANNAU

2018

DOD YN RHAN O TARMAC

2013

FFURFIO’R ADRAN RHEILFFYRDD

2018

PENODI’N GONTRACTIWR FFRAMWAITH TRWSIO A CHYNNAL A CHADW RHWYDWAITH DŴR CYMRU WELSH WATER

2018

FFURFIO’R ADRAN GEODECHNEGOL

2019

ENNILL LLE AR FFRAMWAITH RDP NATIONAL HIGHWAYS

2021

PENODI UWCH-DÎM ARWEINYDDIAETH NEWYDD

CYFLWYNO EIN SWYDDOGION CYSWLLT ’R CYHOEDD

EIN GWOBRAU

Dyma ddetholiad o wobrau diweddar a chydnabyddiaethau gan y diwydiant.

Award winning

GYRFAOEDD

Dewch yn rhan o Dîm Griffiths.
I weld ein swyddi diweddaraf, cliciwch yma:

NEWYDDION DIWEDDARAF

Dewislen