1. Home
  2. /
  3. Latest News
  4. /
  5. Tîm Griffiths yn Meddwl y Tu Allan i’r Bocs i Helpu Achub Bywydau

Griffiths Team Think Outside the Box to Help Save Lives

Tîm Griffiths yn Meddwl y Tu Allan i’r Bocs i Helpu Achub Bywydau

Mae amser yn hollbwysig wrth ddefnyddio diffibrilwyr. Pan fydd ei angen, y cynharaf y caiff ei ddefnyddio, y mwyaf o siawns o oroesi.

Mae mis Mawrth wedi ymwneud â diogelwch tîm yr A40. Mae dwy ddyfais achub bywyd ychwanegol wedi ymuno â’r tîm yn ddiweddar ar brosiect gwella’r A40 yn Llanddewi Felffre a chynhaliodd Griffiths eu sesiwn ymwybyddiaeth diffibriliwr a CPR cyntaf ar gyfer staff a’r gymuned leol.

Cynllun Llywodraeth Cymru i wella’r A40 rhwng Redstone Cross ac ochr ddwyreiniol Llanddewi Felffre sy’n cael ei arwain gan Griffiths. Ar ei adegau prysuraf yn y cyfnod adeiladu dros y blynyddoedd nesaf, amcangyfrifir y bydd hyd at 200 o weithwyr ar y safle.

Bydd y prosiect nawr hefyd yn elwa o ddau ddiffibriliwr ychwanegol a fydd yn cael eu gosod ar gerbydau 4×4 goruchwyliwr sy’n gyfrifol am bob pen i’r cynllun er mwyn sicrhau bod yr ymateb mor gyflym â phosibl ar adegau o argyfwng meddygol. Bydd y cerbydau wedi’u marcio’n glir fel ei fod yn weladwy i’r timau yn yr ardal.

Ychwanegodd Adam Bateman, sy’n arwain cysylltiadau rhanddeiliaid y cynllun, “Mae’r prosiect yn ymestyn dros 6 cilomedr, y rhan fwyaf ohono ddim ar-lein, sy’n golygu y bydd gennym weithwyr i ffwrdd o’r briffordd mewn lleoliadau eithaf anghysbell. Ar ôl ein hymgyrch ymwybyddiaeth ‘ diffibriliwr ’ llwyddiannus ar draws y cwmni yn ystod mis Chwefror, roedd y tîm yn teimlo’n angerddol dros helpu i ddiogelu’r timau ar y prosiect penodol hwn mewn achos o argyfwng meddygol, yn ogystal â hyrwyddo’r defnydd o ddiffibrilwyr sydd ar gael yn lleol. Rydym hefyd wedi hyrwyddo’r defnydd o What3Words i’n tîm, er mwyn sicrhau bod gwasanaethau brys yn gallu cael gwybodaeth am leoliad digwyddiad”.

Mae’r tîm hefyd wedi bod yn rhagweithiol wrth ddarparu addysg ar ddefnyddio diffibriliwr. Yn ogystal â darparu hyfforddiant i’w peirianwyr, asiantau safle a rheolwyr, yn ddiweddar cynhaliodd y tîm hefyd sesiwn ymwybyddiaeth diffibriliwr a CPR ar gyfer y gymuned leol, wedi’i hwyluso gan Nicholas Richards -Ozzati , cydlynydd diffibriliwr ar gyfer Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a Wayne Edwards o Ambiwlans Sant Ioan Cymru.

Ychwanegodd Nicholas Richards- Ozzati, “Mae amser yn hollbwysig wrth ddefnyddio diffibrilwyr. Pan fydd ei angen, y cynharaf y caiff ei ddefnyddio, y mwyaf o siawns o oroesi. Fe wnaethom hefyd egluro’r broses o adalw diffibriliwr yn ystod argyfwng ac egluro’r broses wrth ddeialu 999. Rwy’n hapus iawn i weld y tîm sydd wedi’i leoli yn Llanddewi Felffre yn cymryd y mater hwn o ddifrif, yn ogystal â chymryd camau cadarnhaol i hybu ymwybyddiaeth o ddiffibrilwyr i gymunedau lleol.”

Bydd tîm Griffiths yn ystyried cynnal cyrsiau pellach yn eu swyddfa hyfforddi yn Llanddewi Felffre maes o law os oes galw lleol amdano. Cysylltwch ag A40LVRCenquiries@alungriffiths.co.uk os hoffech gael gwybod am eu newyddion diweddaraf ac i gael gwybodaeth am eu digwyddiadau cymunedol sydd i ddod.

Os hoffech drefnu eich sesiwn hyfforddi diffibriliwr eich hun neu os hoffech wirfoddoli, cysylltwch â: Nick Ozzati yn nicholas.richards-ozzati@wales.nhs.uk .

Mae Cynllun Gwella A40 Llanddewi Felffre i Redstone Cross wedi’i gefnogi gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Dewislen